Про громадські об’єднання

Утворення громадського об’єднання 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про громадські об’єднання» (далі – Закон) утворення громадського об’єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом.

Протокол установчих зборів громадського об’єднання має містити відомості про: 1) дату та місце проведення установчих зборів; 2) осіб, які брали участь в установчих зборах; 3) рішення про утворення громадського об’єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності; 4) рішення про визначення найменування та за наявності – скороченого найменування громадського об’єднання; 5) рішення про затвердження статуту громадського об’єднання; 

6) рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об’єднання відповідно до затвердженого статуту; 7) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об’єднання без додаткового уповноваження (далі – особа, уповноважена представляти громадське об’єднання), якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об’єднання.

Рішення, передбачені пунктами 5 та 6, приймаються, якщо наявність статуту та/або утворення (обрання) органів управління передбачено рішенням про утворення такого об’єднання.

У протоколі установчих зборів можуть зазначатися відомості і про інші прийняті на цих зборах рішення стосовно утворення та/або діяльності громадського об’єднання.

Особа може бути обрана керівником, обрана до складу керівного органу громадського об’єднання, визначена особою, яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, або визначена особою, уповноваженою представляти громадське об’єднання, за наявності її особистої згоди.

Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів.

Громадські об’єднання повідомляють про своє утворення у порядку, передбаченому Законом України «Про громадські об’єднання», протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.

Невід’ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об’єднання є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов’язково зазначаються відомості: 1) щодо фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства – також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом; 2) щодо юридичних осіб – повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

Найменування громадського об’єднання

Найменування громадського об’єднання зазначається у статутних документах об’єднання та є його ключовою відмінною ознакою від інших організацій.

Найменування громадського об’єднання визначається рішенням установчих зборів під час його утворення і має бути викладене українською мовою. Громадське об’єднання може додатково викласти свою власну назву іноземною мовою або мовою національної меншини (ст. 10 Закону України «Про громадські об’єднання»).

Громадські об’єднання є вільними при виборі власного найменування, однак зобов’язані керуватися нормативними актами та враховувати визначені законом обмеження.

В першу чергу детальні вимоги до найменування громадських об’єднань встановлює Закон України «Про об’єднання громадян». Закон визначає, що найменування громадського об’єднання складається з двох частин: загальної та власної назв.

У загальній назві вказується організаційно-правова форма – «громадська спілка» чи «громадська організація». У власній частині – звична для нас назва.

Статут громадського об’єднання

Статут громадського об’єднання – це установчий документ, який використовується для створення та провадження діяльності, містить правила, що регулюють права та обов’язки членів, визначає порядок управління та здійсненням діяльності громадського об’єднання. Громадські організації без статусу юридичної особи можуть здійснювати свою діяльність без статуту, проте громадські організації – юридичні особи зобов’язані діяти на основі статуту.

Перелік питань, які обов’язково мають бути врегульовані в статуті громадського об’єднання визначені статтею 11 Закону. Статут громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи (у разі, якщо наявність статуту такого об’єднання передбачена рішенням про його утворення), може не містити положень, передбачених пунктами 5-8 частини першої статті 11 Закону.

Рубрика: 
Выпуск: 

Схожі статті