Про громадські об’єднання

Повідомлення про утворення громадського об’єднання

Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, повідомляє про своє утворення уповноважений орган з питань реєстрації протягом 60 днів з дня його утворення.

Для повідомлення про утворення громадського об’єднання його засновники або особа (особи), уповноважена представляти громадське об’єднання, подають (надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання заяву за формою, затвердженою Міністерством юстиції України, до якої додаються: 1) примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія протоколу установчих зборів, оформленого з дотриманням вимог частин другої, четвертої та восьмої статті 9 Закону; 2) відомості про засновників громадського об’єднання із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові (за наявності), дати народження, адреси місця проживання, а в разі якщо засновником є юридична особа приватного права, – її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного коду; 3) відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання, із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові (за наявності), дати народження, контактного номера телефону та інших засобів зв’язку, до яких додається письмова згода цієї особи, передбачена частиною шостою статті 9 Закону.

Заява підписується засновниками громадського об’єднання або особою (особами), уповноваженою представляти громадське об’єднання, а справжність їх підписів засвідчується нотаріально.

За відсутності підстав, зазначених у пункті 1 частини десятої статті 12 Закону, та відповідності поданих документів вимогам статей 7-10 Закону уповноважений орган з питань реєстрації протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів, передбачених частиною другою цієї статті, приймає рішення про прийняття письмового повідомлення та вносить відомості про громадське об’єднання до Реєстру громадських об’єднань. Копія рішення про прийняття письмового повідомлення надається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) засновникам громадського об’єднання або особі (особам), уповноваженій представляти громадське об’єднання, не пізніше наступного дня після його прийняття.

Для отримання статусу юридичної особи громадське об’єднання, яке здійснює діяльність без статусу юридичної особи, за рішенням вищого органу управління може звернутися для проведення процедури реєстрації в порядку, визначеному статтею 12 Закону.

Чим відрізняються громадські об’єднання зі статусом юридичної особи і без такого статусу?

Громадські об’єднання (громадська організація або громадська спілка) можуть бути утворені зі статусом юридичної особи або без такого статусу.

Такий поділ не є новим, він був закріплений і в попередньому законодавстві.

Отож, громадські об’єднання є двох форм: громадське об’єднання із статусом юридичної особи і громадське об’єднання без такого статусу.

Незалежно від форми громадського об’єднання його учасники можуть проводити повноцінну діяльність (проводити зустрічі, тренінги, організовувати вечірки, концерти, навчальні заходи; поширювати інформацію про свою діяльність та отримувати таку інформацію від органів державної влади і місцевого самоврядування тощо).

Щоб зрозуміти, в чому тоді відмінність, варто звернутися до визначення юридичної особи.

Юридична особа – це організація, що має відокремлене майно, може від свого імені здобувати майнові й особисті немайнові права та обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді (ст. 80 Цивільного кодексу України).

Таким чином, громадське об’єд­нання зі статусом юридичної особи набуває всіх ознак, характерних для будь-якої юридичної особи. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи, на відміну від громадського об’єднання без такого статусу, може: створювати відокремлені підрозділи громадської організації; здійснювати підприємницьку діяльність; бути учасником цивільно-правових відносин; мати зареєстровану власну символіку; засновувати засоби масової інформації та інше (ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання»).

Разом з тим на громадське об’єд­нання зі статусом юридичної особи покладено обов’язок ведення фінансової документації.

Рубрика: 
Выпуск: 

Схожі статті